Ֆինասական և հարկային հաշվետվությունների կազմում

   Թի Ըքաունթ ՍՊԸ-ն իրականացնում է Ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունների կազմում։

   Ամսեկան, եռամսյակային և տարեկան Ֆինանսական հաշվետվությունները հաճախորդի պահանջով կարող են կազմվել ինչպես հայերեն այնպես էլ անգլերեն և ռուսերեն։

   Հարկային հաշվետվությունները կազմվում են ՀՀ օրենքներին համապատասխան։ Նույնիսկ փոքր շեղումները գործող օրենսդրությունից կարող են հանդիսանալ տույժերի և տուգանքների պատճառ, ուստի հարմար է հարկային փաստաթղթերի և հաշվետվությունների կազմումը հանձնարարել փորձված մասնագետների ինչպիսին են մեր ընկերության աշխատակիցները։

Որպես հաշվետվությունների կազման հիմք են հանդիսանում՝

• ՀՀ հարկային օրենսդրությունը

• Բոլոր աստիճանների օրենքները

• Կառավարական կառույցների ակտերը

• Գործող միջազգային ստանդարտները

Թի Ըքաունթ ՍՊԸ-ն հարկային մարմինների հետ առնչման շրջանակներում իրականացնում է՝

• Ամսեկան, եռամսյակայինև տարեկան հարկային հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում պատկան մարմիններին։

• Արտոնությունների ստացման հայտարարությունների մշակում և ներկայացում

• Համագործակցություն ՀՀ Հարկային Տեսչության ներկայացուցիչների հետ

• Ցպահանջ փաստաթղթերի նախապատրաստում

• Գրությունների մշակում

• Ստուգման ակտերում տեղ գտած հաշվարկների հավաստիության գնահատում

• Հարկային մարմնի որոշումների գանգատարկում

• Հաճախորդի կողմից ակտիվ մասնակցություն է ունենում արբիտրաժային վարույթներում (անհրաժեշտության դեպքում)

Գործընկերներ

Մեր հաջողության գրավականը մեր Գործընկերներն են, որոնք մեզ նախընտրում են բարձր որակավորման, պատասխանատվության և անթերի աշխատանքի շնորհիվ։